Nieuwsbrief oktober 2019

De Initiatiefgroep Grondwater Op Peil (GOP)

Het GOP is actief sinds juli 2017 en wil bereiken dat alle houten funderingspalen in de Graven- en Bloemenbuurt onder water komen te staan en verdere paalrot voorkomen wordt. We werken samen met andere buurten in Hillegersberg, de gemeente, de gebiedscommissie en het hoogheemraadschap. Ook zetten we ons in voor de aanpak van natte tuinen en achterpaden. Kortom we zijn voor een actief en duurzaam grondwaterbeheer. Belangrijke aanknopingspunten bij de gemeente zijn het klimaatbeleid en het gemeentelijke rioleringsplan. Omdat in onze buurten geen oppervlaktewater voor handen is om het grondwaterpeil voldoende hoog te houden moet dit uit de Erasmussingel worden aangevoerd. Voor de Bloemenbuurt gebeurt dit nu bij wijze van experiment  met een pomp en persleiding via de Akkerwindestraat. Voor de Gravenbuurt wordt nu een aanvoerleiding aangelegd bij de werkzaamheden van het project Kleiweg Uitweg.

De initiatiefgroep GOP bij de pomp v.l.n.r.: Jelle Feenstra, Coen Pijnenburg, Rolien van der Laan, Cas Jönsthövel, Michel Huurman, Ruud van Workum, Andreas van Rooijen en Jan Paul Mioulet. Remco  Bruinsma ontbreekt op foto.

Bezoek leden van de gemeenteraad

Op 5 juni 2019 brachten leden van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte op initiatief van de Samenwerkende Bewonersgroepen Hillegersberg (SBH) een bezoek aan Hillegersberg.  Ze zagen in het echt hoe het zit met bodemdaling, grondwaterproblemen, paalrot en funderingsherstel. Omdat je grondwaterproblemen meestal niet ziet gaf iedere buurt eerst een korte presentatie over de problemen en de mogelijke oplossingen. Daarna stapte iedereen op de fiets voor een rondleiding door de buurten die eindigde bij de pomp aan de Erasmussingel. Wij vinden het proefproject met pomp en persleiding voor de Bloemenbuurt een duurzame oplossing die we ook op langere termijn willen houden. Commissieleden reageerden positief en wachten de evaluatie af. Ook voor de andere buurten werd steun gevraagd voor passende maatregelen die nog moeten worden uitgewerkt. De SBH weet de raadscommissie te vinden als de maatregelen naar hun mening onvoldoende zijn en blijft hen informeren over de voortgang.

Gebiedscommissie Hillegersberg

Op 28 mei 2019 hield Remco Bruinsma van de Initiatiefgroep voor de Gebiedscommissie de presentatie: ‘Van Goed gefundeerd! via  ‘Grondwater op peil! tot klimaatverandering. Het doel was hen bij te praten over wat we al doen en wat nog nodig is. We hebben te maken met bodemdaling en heftige regenbuien en door de klimaatverandering wordt dat nog erger.  Remco vroeg concreet of de gebiedscommissie ons financieel zou willen steunen als eigenaren goede maatregelen nemen om iets te doen aan natte tuinen en achterpaden. Vernieuwend zijn het ophogen met lichte materialen (minder bodemdaling) en extra waterberging creëren. Tegels uit tuinen en planten erin of hemelwater afkoppelen zijn andere zinnige maatregelen. 

           Verzakte natte achterpaden verliezen functie

Voortgang Bloemenbuurt

De pomp en persleiding zijn vorig jaar aangelegd om oppervlaktewater aan te voeren dat via de DIT-riolen (Drainage Infiltratie Transportleidingen) de houten funderingspalen onder water houdt en zo de paalrot stopt. Dit is een vorm van actief grondwaterbeheer. Het is een proefproject van de gemeente, het hoogheemraadschap en bewoners.

Jelle Feenstra en Rolien van der Laan van de initiatiefgroep meten (naast de gemeente) regelmatig grondwaterstanden. Jelle hierover: ‘De pomp doet zijn werk goed op enkele haperingen na en voert water aan tot 10 centimeter boven het niveau van het oppervlakte water. De grondwaterstanden volgen deze verhoogde wateraanvoer op een enkele uitzondering na. De metingen wijzen op voldoende hoge grondwaterstanden. Wat ons betreft heeft het systeem zijn nut al bewezen en blijft het functioneren na afloop van het experiment. Een definitieve evaluatie met de gemeente laat nog even op zich wachten’.

Voortgang Gravenbuurt

In de Gravenbuurt daalt sinds de start van de rioolvervanging uit 1998 het grondwaterpeil. In de Gravenbuurt liggen drains uit die tijd die bij te hoge grondwaterstanden water afvoeren. Dit heeft niet gewerkt. Ook nog oudere lekkende riolen zijn niet vervangen zoals op het politieterrein midden in de Gravenbuurt. Er is al 20 jaar periodieke droogstand. De laatste jaren staan alleen bij heftige regenval de houten palen een week onder water.  De rest van het jaar staan hier de palen droog en dat is een onhoudbare situatie voor 580 huishoudens met woningen op houten palen. Tot nu toe is nog geen grootschalig funderingsherstel nodig geweest en dat moeten we ook zien te voorkomen. 

Er gebeurt wel wat in de Gravenbuurt zoals een proef met de oude drains en een onlangs verschenen variantenstudie maar de voortgang laat tot nu toe te wensen over. Die studie is pas met de gemeente besproken. Geen van de varianten leidt tot het gewenste resultaat. De Initiatiefgroep GOP wil zo snel mogelijk naar een vergelijkbare totaaloplossing als voor de Bloemenbuurt. Coen Pijnenburg hierover: ‘Wij kunnen en willen niet wachten en zoeken de weg om in overleg met de gemeente zo snel mogelijk de werkzaamheden uit te gaan voeren’. Met de gemeente is afgesproken dat het gewenste totaalplaatje op tafel komt met een planning, fasering en de financiering. Dat daar problemen aan vast zitten moet inzichtelijk worden gemaakt. Dan weten we waar we het over moeten hebben.

Zelf hemelwater afkoppelen

Onder het motto alle beetjes helpen voor een goede grondwaterstand kunt u de regenpijp afkoppelen van het riool. Dan kunt u het regenwater van het dak naar de tuin laten lopen. Wel zorgen dat u er een bochtje aan zet, want anders krijgt u een natte gevel. Eventueel is een kleine grindbak of de pijp aansluiten op een drainagebuis in uw tuin aan te raden. 

Actief grondwaterbeheer, Door en voor de buurt!

© Grondwateroppeil.nl | Compleet marketing