Stand van zaken 2021

Beste Buurtgenoot,

Corona heeft ook het GOP belemmerd in de informatievoorziening aan u. Bewonersavonden in de Oranjekerk konden in 2020 en 2021 (nog) niet gehouden worden.

Via onze website willen wij u op de hoogte stellen van de gebeurtenissen tot nu toe. Want achter de schermen was GOP (Grondwater op peil) wel degelijk actief.

Ruim een jaar is gewerkt aan het evaluatierapport Grondwater op peil. 25 februari 2021 werd het eindrapport verstuurd aan wethouder Wijbenga van Bouwen, Wonen en Buitenruimte. Hij heeft het aan de gemeenteraad gestuurd. Voor 1 juli as. wordt het daar besproken.

Voor die bespreking moet een maatschappelijke kosten en baten analyse gemaakt worden. Dit houdt in: wat kost de pomp en wat zijn de besparingen in financiële zin (minder kosten voor funderingsherstel, minder bodemdaling, waardoor het riool langer meegaat en gas- en waterleidingen een langere levensduur hebben). Funderingsherstel heeft ook maatschappelijke impact. Niet iedereen kan het zich veroorloven. Onder maatschappelijke baten wordt gekeken naar procesbegeleidingskosten voor de gemeente en bewoners moeten hun huis soms verkopen aan beleggers. Dit heeft invloed op het karakter van de wijk, wat de gemeente eventueel ook weer extra geld kost.

Voorts hebben we meerdere keren ingesproken bij de commissie BWB (Bouwen, Wonen en Buitenruimte en bij de gemeenteraad.

Het behoudt van de pomp om het grondwater op peil te houden was geen vaststaand feit. Ondanks de toezegging van Wijbenga, dreigde het nog mis te gaan.

Het CDA raadslid Christine Eskes heeft toen een motie ingediend, ondertekend door meerdere partijen. De motie voor behoud van een werkzame pomp werd op 18 januari 2021 met 44 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.

Ook kreeg de wethouder de opdracht om beleidswijzigingen eerst aan de gemeenteraad voor te leggen.

Het behoud van de pomp en de aangenomen motie behaalde flink wat publiciteit. Radio en TV Rijnmond besteedden er aandacht aan (https://www.rijnmond.nl/nieuws/204464/Buurtproef-met-pomp-groot-succes-tegen-paalrot-Dit-moeten-we-van-de-daken-schreeuwen). Dit werd door het NOS journaal regionieuws overgenomen. Als u het nog terug wilt zien kan dat via onderstaande link (https://www.npostart.nl/NOSJrnlRegio).

Vervolgens kwam het Algemeen Dagblad langs.

De Gravenbuurt gaat in 2022 op de schop. De riolering en alle drainageleidingen in de Gravenbuurt zijn aan vervanging toe. De gemeente heeft het voornemen deze werkzaamheden in 2022 uit te voeren. Tegelijkertijd vervangt Stedin dan de gasleidingen en Evides de waterleidingen in de wijk.

Na de vervanging van de riolering inclusief de huisaansluitingen hoogt de gemeente de straat en de stoep op. Het kan zijn dat in de nieuwe situatie uw voortuin lager ligt dan nu ten opzichte van de stoep en de straat.

Bij de werkzaamheden wordt ingespeeld op Klimaatverandering. Zwaardere regenbuien en tegelijk ook langere periodes met droogte. Door de aanleg van water passerende verharding en Drainage en Infiltratie-leidingen(DI-leiding of schoonwaterriool) kan het regenwater worden opgevangen en zal het grondwater hoger komen te staan dan nu het geval is. Dat is nodig voor wateropslag en geeft een betere grondwaterdekking van de houten funderingen. Ook zal de Gravenbuurt worden aangesloten op de pomp en de drukpersleiding.

De werkzaamheden zullen in fases worden uitgevoerd. U zult op de hoogte gehouden worden via een aantal nog uit te brengen nieuwsbrieven.

Van de gebiedscommissie is 3.000,- euro ontvangen voor het plaatsen van extra peilbuizen in voor- en achtertuinen in de Gravenbuurt. Voor aanvang van de werkzaamheden wil GOP graag de nul-situatie in kaart brengen. Dat wil zeggen: hoe is de grondwaterstand een jaar voor aanvang van het project en wat zijn de veranderingen daarna.

Namens GOP,

Rolien van der Laan

Sieb de Jong krijgt een attentie voor zijn geleverde inspanning voor het maken van het evaluatierapport Grondwater op peil

Actief grondwaterbeheer, Door en voor de buurt!

© Grondwateroppeil.nl | Compleet marketing